Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức
Ngày đăng: 19/05/2017 12:30 PM Lượt xem: 5017

 

 
BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY:

- Chủ tịch Công ty là người đứng đầu bộ máy tổ chức Công ty. Dưới quyền của Chủ tịch Công ty có Tổng Giám đốc Công ty. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Trưởng Phòng nghiệp vụ, Giám đốc Chi nhánh/Văn phòng đại diện trực thuộc.
 
- Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các chức danh quản lý được thực hiện theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 
 

Cơ cấu tổ chức Công ty như sau: 
  1. Phòng quản lý và thu hồi nợ.
  2. Phòng quản lý và khai thác tài sản.
  3. Phòng thẩm định giá.
  4. Phòng hành chánh - nhân sự
  5. Phòng tài chánh – kế toán
  6. Các chi nhánh / Văn phòng đại diện

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:

Hình ảnh hoạt động